Anatomie varhan ®

Varhany v sobě spojují dva základní "principy":

 • umělecký - zvolená dispozice, přizpůsobení prostoru, architektonické ztvárnění a především složité vzájemné zvukové vztahy rejstříků a intonace píšťal.
 • technický - všechny technické a konstrukční prostředky, umožňující píšťalám zaznít podle vůle varhaníka.

Tato rozsáhlá část varhanních stránek se zabývá především druhou - technickou stránkou nástroje, tedy stavbou a uspořádáním varhan, konstrukcí a principem jednotlivých používaných elementů. Je rozdělena na osm částí (podle základních součástí nástroje) a doplněna o několik rozšiřujících kapitol z oblasti varhanářství a varhan obecně.   

Mechanické varhany. Obrázek z knihy Dom Bedos de Celles, L'art du facteur d'orgues -1766.  

Princip varhan a jejich komponentů je vysvětlen na celé řadě ilustrací, fotografií a animací (vyžaduje FlashPlayer) a textů. Anatomie varhan ® navazuje na Varhanní slovník (rozšířené vysvětlení hesel slovníku).


Poznámka: Popis principu funkce jednotlivých komponentů a funkčních uzlů se zde odvíjí spíše v obecné či zevšeobecňující rovině, nezabývá se většinou konkrétními konstrukčními řešeními. Animace jsou pro názornost zjednodušeny (nejsou dodržena měřítka a jsou vypuštěny ty části, které nejsou pro pochopení funkce příslušné součásti nezbytné, pohyb je zpomalen v čase). I při použití téhož principu lze k řešení určité funkce nástroje dojít mnoha konstrukčními cestami, z nichž mnohé jsou chráněny rozličnými patenty a průmyslovými vzory. Vybrány jsou proto vždy jen ty řešení, na kterých lze danou funkci či princip vysvětlit nejnázorněji (funkce páky, hřídele, potrubí atd. je vždy shodná a nezávislá na tom, zda jsou vyrobeny ze dřeva, kovu či plastu apod.). V žádném případě nechápejte tyto stránky jako vyčerpávající popis či návod, na základě kterého lze sestrojit varhany.

Stránky anatomie varhan:

 

 • Varhanní skříň
  • prospekt
  • žaluziová skříň

 

Varhany v řezu...


 • Materiály a technologie
  • materiály používané při stavbě varhan
  • specifické varhanářské nástroje
  • technologie zpracování varhanního kovu
 • Škodlivé vlivy, působící na varhany
 • Přehled nejčastějších závad varhan
 • Přehled literatury

 


Poznámka: vzhledem k rozsahu problematiky jsou stránky přidávány na web průběžně. Funkční (už hotové či rozpracované) části anatomie jsou ve výše uvedeném seznamu zařazeny jako odkaz na příslušnou stránku, zbytek je zatím "ve výstavbě".

Poslední úpravy 11.9.2009

Řez varhanami. Obrázek z knihy Dom Bedos de Celles, L'art du facteur d'orgues -1766 - jakési základní varhanářské "Bible".


Věnováno památce mého otce Václava Bernata, hudebníka tělem i duší
9. července 2006...

... a mého syna Vojtěcha , *13. - 16. února 2007

 Václav Bernat, učitel hudby z Ostravy - Vítkovic.

© 2003 - 2009 Ing. Petr BERNAT

Všechna práva autorů vyhrazena. Bez svolení autora stránek lze všechny texty, obrázky a animace použít jen pro osobní potřebu nebo v rámci zákonné licence pro výukové účely.

Anatomie varhan je vytvořena z části na základě obrázků, animací a textů převzatých z polských stránek ORGANY PISZCALKOWE Konrada Zacharského, s jehož svolením jsem texty a popisy v obrázcích a animacích přeložil do češtiny. Na jeho materiálech je uvedena zpravidla značka "Kokon". Mé animace a obrázky mají značku BRT. U všech dalších převzatých materiálů je uveden důsledně původní zdroj (v popisu ALT k obrázku nebo na obrázku či na konci strany) případně i odkaz na zdrojové www. Nejčastěji jsou použity obrázky z katalogu firmy Aug. Laukhuff GmbH & Co , firmy Organ Supply Industries ze stránek varhanářů Svena Hjortha Andersena a ORGAN SERVICE Roháč - Juráň.

Hudba na pozadí této stránky: Improvizovaná toccata na duchovní píseň "Co již dávní proroci", Petr Strakoš, varhany Rieger v Dubicku.