Hrací stůl - klaviatury

Ve varhanách se vyskytují dva druhy klaviatur:
  • Manuál (z lat. manus – ruka) – klaviatura pro hru rukama
  • Pedál (z lat. pes – noha) – klaviatura pro hru nohama.

Malé varhany mají většinou pouze jeden manuál, varhany běžné velikosti dva manuály + pedál. Největší varhany mohou mít 5 až 7 manuálů, pedálová klaviatura je většinou jen jedna (zcela výjimečně se staví dvojitý pedál).

Podoba manuálové klaviatury ve varhanách je totožná s klaviaturou klavíru, totožné jsou i základní rozměry a uspořádání kláves (s výjimkou nejstarších nástrojů, u kterých se klaviatura podobala spíše páčkám či zaobleným destičkám a její rozměry byly uzpůsobeny pro ovládání pomocí pěstí či loktů…).

Barva kláves dnešních varhan opět odpovídá klavíru – diatonické tóny (C, D, E…) mají barvu bílou (světlou), půltóny (cis, dis, fis…) jsou černé (tmavé). U varhan, stavěných cca do konce 18. století tomu bylo naopak (tmavé celé tóny, světlé půltóny), k inverzní barevnosti klávesnice se někdy vrací i současní varhanáři. Dnes se používá k potahu kláves odolných tvrzených plastů (ještě nedávno se potah vyřezával z celuloidových desek, dnes je pro varhanáře dostupný ve formě polotovarů – výlisků povrchu klávesy):

 

Tradiční bílo - černé vybarvení kláves. Foto: BRT

 

Inverzní barvy kláves. Foto: Sven Hjorth Andersen, www.orgelbygger.dk

 

Kromě základních barev (bílé a černé) se používá i mnoho kombinací přírodních odstínů různých ušlechtilých a tvrdých dřev:

Klávesy v přírodních barvách různých dřev. Foto BRT

 

V minulosti byla volba inverzních barev diktována praktickými důvody – pro tmavé klávesy se používalo k potahu povrchu tmavé dřevo (mahagon, eben) a pro světlé kost (nejčastěji slonovina). Vzhledem k ceně a možnostem opracování bylo výhodnější použít kost na menší – půltónové klávesy. Kromě dvoubarevných klaviatur lze občas narazit i na bohatě zdobené a vykládané či vyřezávané klávesy. Jak je vidět, neexistuje přesná norma pro barvu kláves, funkce každé z nich je ale jednoznačně určena jejím tvarem a polohou v rámci klaviatury.
Ozdobné vícebarevné a vyřezávané klávesy. Foto: Katalog Laukhuff

Každá klávesa (část, které se varhaník dotýká prsty) je ve skutečnosti jen jedním dílem páky (jedno či dvouramenné podle bodu, ve kterém jsou podepřeny – viz podrobný popis v kapitole o součástech mechanické traktury). Samotnou klávesu tvoří dřevěný hranolek, nasazený v opěrném bodě na mosazný či ocelový čep. Aby se klávesa nekývala do stran, je její pohyb ve vodorovném směru omezen dalšími – stabilizačními bodci (plochý kovový kolík, který je součástí hracího rámu). Pro všechny čepy a kolíky jsou v klávese vyfrézovány či vyříznuty obdélníkové otvory, které jsou zevnitř potaženy plstí, kašmírem či měkkou kůží (snadný a bezhlučný pohyb).

 

Pohled na klávesy rozebrané klávesnice. Foto BRT    Klávesy s optickým spínáním. Foto: Ivo Roháč, firma Organ - Service, http://www.mujweb.cz/www/varhany
Počet kláves v manuálu není u všech varhan stejný, pohybuje se od 49 kláves (tónový rozsah C-c3 tj. čtyři oktávy), přes 54 klávesy (C-f3 tj. čtyři a půl oktávy), až po 61 kláves (C-c4 tj. pět oktáv). První varhany, stavěné kolem čtrnáctého století, měly asi 25 až 47 kláves. Klávesnice vždy začínají tónem velké C, jen opravdu výjimečně vyšším tónem (E či F).

U varhan, stavěných do konce 18. století, částečně i v první polovině století 19. se můžeme setkat se zjednodušenou klaviaturou první – nejspodnější (velké) oktávy. Nazývá se „krátká oktáva“ a v našich varhanách se vyskytuje v několika variantách.

Krátká oktáva je složena jen z celých tónů a i jejich sled je na klávesách odlišný (viz obrázek).

Krátká oktáva

V 15. století se přistoupilo k rozšíření tónového rozsahu hudebních nástrojů pod tón velké G. Tomu odpovídalo i nutné rozšíření klaviatury a celého nástroje. Mnozí skladatelé (včetně Bacha) však nepočítali ve velké oktávě se všemi tóny, proto je varhanáři v nástrojích ani nebudovali. Krátká oktáva tak obsahovala jen skutečně nutné klávesy (mějme na paměti, že každá klávesa na nástroji umožňuje nechat zaznít jednu, ale také několik desítek píšťal příslušného tónu, v případě velké oktávy se jedná o největší píšťaly, na které je potřeba mnoho místa i materiálu – tím i financí viz úsporné konstrukce, vypuštěním nepoužívaných tónů se tak dosáhlo mnohdy i značných úspor).

V krátké oktávě „půltónové“ klávesy (Fis, Gis) ovládají píšťaly tónů diatonické řady (D, E), jejichž klávesy v krátké oktávě chybí (oktáva je v klaviatuře jakoby oříznuta). Tón C je na místě uvolněném po tónu E. Zapíšeme–li rozsah tónů v nástroji s krátkou oktávou, získáme zápis - CDEFGA-c3. Z něj je patrné, že až po velké A je sled kláves diatonický a dále (tedy od A do c3 chromatický.

Výše uvedené řazení kláves krátké oktávy je někdy nazýváno "krátká oktáva E/C" (nebo C/E - klávesa velké C je na místě klávesy E). Někteří varhanáři používali poněkud jiného řazení, nazývaného Fis/C (obrázek napravo - klávesa velkého C je na místě klávesy Fis):
Krátká oktáva
Krátká oktáva byla v našich zemích velmi oblíbená varhanáři (z technických a ekonomických důvodů) i varhaníky (lze na ní snadno hrát i decimy při oktávovém rozpětí prstů). Pro interpretaci hudby, vznikající koncem 18. století však přestala dostačovat, byla proto částečně doplněna o chybějící půltóny Fis a Gis (Cis a Dis nadále chybělo) a vznikla lomená oktáva:

Klávesy půltónů byly přidány jako druhé „patro“ nad klávesy D a E. Rozsah nástroje pak lze zapsat řadou CDE-c3.

U některých varhan se vyskytly i jiné úsporné řazení, např. CD-c3 (bez velkého Cis) nebo CDEFGA-g2-a2 (krátká velká oktáva a vynechané gis2 v horní oktávě).

Lomená oktáva

Lomená oktáva    Lomená oktáva

Následující fotografie ukazují manuály varhan s lomenou oktávou (klášter v Kladrubech a pražská Loreta):

Lomená oktáva. Klášter v Kladrubech. Foto: Hubert Pavelek.
Lomená oktáva ve varhanách kláštera v Kladrubech.

Lomená oktáva. Pražská Loreta. Foto: Hubert Pavelek
Lomená oktáva ve varhanách pražské Lorety.


Malé varhany mají většinou jen jeden manuál. U větších můžeme nalézt dva až sedm manuálů. Manuály jsou uspořádány vodorovně nad sebou, přičemž nejspodnější z nich je zároveň nejvíce vysunutý směrem k varhaníkovi. Tento manuál nazýváme prvním (Man I) a ostatní číslujeme v pořadí, v jakém jsou od tohoto manuálu vzdáleny (postupně II, III…). V blízkosti jednotlivých manuálů mohou být umístěny tabulky, charakterizující hlasy či název stroje manuálem ovládaných (Solo, Recit, Pozitiv…).
Manuály s popisem (horní Solo, dolní Recit). Paříž, kostel sv. Sulpice. Foto: James H. Cook - panther.bsc.edu/%7ejhcook/OrgHist

Varhany s jedním manuálem. Panská Lhota, Foto: BRT  Varhany se dvěmi manuály. Vítkovice, Foto: BRT

 

Varhany se třemi manuály. Opava, Dům Kultury. Foto: BRT

 

Varhany s pěti manuály. Olomouc, sv. Mořic. Foto: archív autora

 

U starších nástrojů byly manuály situovány nad sebou vodorovně, rovnoběžně (bez ohledu na jejich počet) v konstantních rozestupech. To u větších varhan může varhaníkovi činit problémy při hře (horní manuály jsou příliš daleko a hlavně vysoko, hra na ně je obtížná i namáhavá – zkuste chvíli sedět v předklonu s rukama nataženýma daleko před sebe!). Proto se dnes jako vodorovné v obou osách staví jen první dva až tři manuály a další se umisťují nakloněné směrem k hráči pod určitým úhlem, jak je patrné z této i předchozí fotografie.
Varhany se sedmi manuály. Convention Hall Atlantic City. Foto: Atlantic City Convention Hall Organ Society - www.acchos.org

Kromě manuálů se ve varhanách (snad jen s výjimkou pozitivů a malých nástrojů) používá ještě klaviatura pro hru nohama – pedál. Jeho uspořádání je stejné, jako u manuálů, klávesy jsou jen větší a masivnější s většími rozestupy tak, aby mohly být snadno ovládány nohama.

Pedálové klávesy pracují jako jednoramenné páky. Pevný konec (bod opory páky) je upevněn v rámu pedálnice na straně pod lavicí varhaníka pomocí plochého pružného ocelového pásku. Jinou variantu uchycení představuje nasazení klávesy na trn (obdobně jako u manuálu) a její podepření samostatnou pružinou. Druhý konec kláves (vzdálenější od varhaníka) je upevněný pohyblivě ve výřezech rámu či na vodicích kolících a v závislosti od stisku nohou pohybuje navazujícími částmi traktury:

Pedálová klávesnice. Foto: katalog Laukhuff
Rozmístění kláves pedálu, jejich tvar, rozměry i umístění celé pedálnice vůči hracímu stolu má mnoho variant. Při pohledu shora na pedály rozlišujeme rovnoběžný (všechny klávesy po celé délce klaviatury umístěné rovnoběžně) nebo paprskový – (vodorovně radiální - směrem od středu se vzdálenější konce kláves vzdalují více, než konce pod lavicí, což přirozeně kopíruje směr chodidla nohy varhaníka při hře na vzdálenější klávesy). Při čelním pohledu na klávesnici poznáme, zda se jedná o rovinný pedál (všechny klávesy jsou umístěné ve stejné výšce) či radiální (konkávní - krajní klávesy jsou výše než střední, tvarem se tak podobají kolébce, což opět kopíruje dráhu pohybu nohy sedícího varhaníka). Možné jsou i kombinace tvarů, u starých varhan je pedál rovnoběžný rovinný, u nových nástrojů často dvojitě radiální (radiálně - konkávní):

Pedál paprskovitý. Foto: www.churchorgansystems.com          Pedál paprskovitý konkávní. Foto www.churchorgansystems.com

Řez pedálnicí s konkávním uspořádáním pedálů. Nákres - kniha Budowa organow.

Varhany s rovnoběžným pedálem. Foto: www.churchorgansystems.com   Varhany s paprskovitým konkávním pedálem. Foto: www.churchorgansystems.com
Proměnné délky půltónových pedálů. Kostel sv. Trojice, Paříž. Foto: James H. Cook, panther.bsc.edu/%7ejhcook/OrgHist

Tato fotografie ukazuje ještě jeden způsob ergonomického přizpůsobení klaviatury hráči – všimněte si, že „černé“ klávesy půltónů (pedál může, ale nemusí mít barevně rozlišené klávesy) na kraji klaviatury jsou delší než ve středu (vytvářejí při pohledu shora tmavý „luk“).

Výše popsané tvary pedálů s tzv. dlouhými klávesami se používají ve střední Evropě. Vycházejí z německého modelu a setkáme se s nimi všude tam, kde varhanářství bylo nějakým způsobem spjato s varhanářstvím německým. Francouzský pedál. Jiný typ pedálu – s krátkými klávesami je tzv. francouzský pedál - jeho klávesy připomínají krátké hranolky, vystupující z roviny podlahy:

 

Stejně jako v manuálech i v pedálu se až do počátku (někde až do konce) 19. století používala krátká oktáva (lomená oktáva byla specifikem manuálu). Na rozdíl od manuálových klávesnic v pedálu se stavěla v mnoha obměnách. Tyto „neřesti“, vznikající často se snahy o úsporu, byly silně kritizovány jak varhaníky (obtíže při hře na jiné nástroje – nutnost přizpůsobení se vždy novému uspořádání kláves), tak odbornou veřejností. Některé varianty vznikly ze snahy dodatečně pedál chromatizovat, pokud nepostačovalo místo pro nové vzdušnice a píšťaly, vznikla další varianta úsporného pedálu. Dodnes se proto u nás můžeme setkat s těmito variantami:

 

  • Pedál s 18 klávesami:

a) krátká oktáva, 12 píšťal; na klávesách znějí tyto tóny:

     C F D G E A B H C Cis D Dis E F Fis G Gis A.

b) krátká oktáva, 12 tónů, dodatečně zchromatizovaná:

     E F Fis G Gis A B H C CisD DisE F FisG GisA.

c) krátká oktáva, 18 píšťal; na klávesnicích znějí tyto tóny:

     C FDGEABH c cis d dis e f fis g gis a

d) krátká oktáva, 18 tónů, dodatečně zchromatizovaná:

     E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a

  • Pedál s 24 nebo 25 klávesami:

a) 12 píšťal; na klávesách znějí tyto tóny:

     C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H C cis D Dis E F Fis G Gis A B H.

b) 24 nebo 25 píšťal; na klávesách znějí tyto tóny:

     C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h (c1).

  • Pedál s 27 klávesami:

Pedál obsahuje klávesy C-d1v chromatickém uspořádání.

  • Pedál s 30 nebo 32 klávesami

Dnes běžně používaná pedálová klávesnice s chromatickým uspořádáním, stavěná výhradně jako paprskovitá a radiální.

 


V nejstarších varhanách a v současnosti u malých varhan a pozitivů se vyskytuje zvláštní varianta pedálu – tzv. zavěšený pedál. Pedálová klávesnice neovládá samostatný varhanní stroj (nemá svou vzdušnici, hlasy ani píšťaly), ale přes trvale zapnutou spojku hraje na odpovídající tóny manuálu:

 

Pozitiv se zavěšeným pedálem. Foto: James H. Cook, panther.bsc.edu/%7ejhcook/OrgHist     Detail popruhů, tvořících abstrakty (zavěšenou spojku pedálu do manuálu). Foto: James H. Cook, panther.bsc.edu/%7ejhcook/OrgHist

 

Spojení bylo v historických varhanách často tvořeno abstrakty či popruhy, dnes se používá některá z klasických přezmenných spojek, působících přímo na trakturu spodních oktáv klávesnice:

 

Spojkový mechanismus pozitivu se zavěšeným pedálem. Varhany v Panské Lhotě. Foto: BRT

 

Na další stránce najdete registrační aparát. Součástí hracího stolu jsou i některá pomocná zařízení, jejichž popis je v samostatné kapitole.

Poznámka: Tato stránka je součástí Anatomie varhan ®, © Ing. Petr Bernat. Část animací © Konrad Zacharski