Elektrická tónová traktura

Elektrická hrací traktura je systém prvků (spínačů, vodičů, elektromagnetů), sloužící k přenosu pohybu klávesy v hracím stole na odpovídající pohyb ventilů ve vzdušnici nástroje. Na počátku traktury je vždy spínač (kontaktní či bezkontaktní), spínaný pohybem klávesy či pedálu. Konstrukcí tohoto spínače je nepřeberné množství, jeho funkce je ale vždy stejná – uzavření elektrického obvodu. V uzavřeném obvodu začne proudit elektrický proud a ten, třeba i na velkou vzdálenost na opačném konci traktury zapůsobí na akční člen, např. elektromagnet spřažený s ventilem.

Elektrickou hrací trakturu lze spojit se všemi používanými typy vzdušnic. Následující animace ukazuje zásuvkovou vzdušnici ve spojení s elektrickým ovládáním tónového ventilu (neuvažujeme teď způsob ovládání registrace, ten může být řešen odděleně, rovněž i elektricky a je popsán v samostatné kapitole).

Stisk klávesy uzavírá elektrický obvod. Proud, tekoucí v přívodech mezi hracím stolem a nástrojem předá tento řídicí impuls k akčnímu členu ve vzdušnici. V tomto případě je to páčkový elektromagnet, spojený táhlem s klapkovým tónovým ventilem. Sepnutí magnetu způsobí pohyb kotvy s připevněnou páčkou a následně odklopení klapky ventilu od otvoru ve ventilové komoře. Stlačený vzduch z ní tak může proudit do tónové kancely a v případě zapnutých rejstříků (se zásuvkou odkrytými otvory) dále do píšťal.

Všechny elektromagnety jsou zabudovány přímo dovnitř ventilové komory, každý tón (ventil) má svůj magnet, který je spojen s odpovídajícím řídicím spínačem v hracím stole svým párem vodičů (dnes se používají i jiná řešení propojení – v hracím stole multiplexer, převádějící stisky kláves na sériový kód a pod vzdušnicí demultiplexer, převádějící tento kód na řídicí signály pro magnety, propojení stůl – skříň nástroje pak je možné řešit např. optickým kabelem nebo bezdrátově rádiovým signálem).


Dalším častým řešením, používaným u varhan s elektrickou tónovou trakturou je spojení se vzdušnicí s rejstříkovými kancelami. Na animaci jsou použity přímo elektromagnetické ventily (konstrukční celek, zahrnující magnet a ventil připevněný přímo na jeho kotvě). Klávesa pohybuje prostřednictvím el. proudu všemi ventily téhož tónu ve vzdušnici (stejně jako u kuželkové vzdušnice s mechanickou či pneumatickou trakturou klávesa pohybovala všemi kuželkami téhož tónu současně, zde jsou místo kuželek ventily na kotvách elektromagnetů):

Přestože jsou klávesou otevřeny ventily všech hlasů téhož tónu, zazní jen píšťaly zapnutých rejstříků tj. těch, jejichž rejstříková kancela je naplněna stlačeným vzduchem přes rejstříkový ventil (není na animaci zachycen).

Toto uspořádání vyžaduje větší počet magnetů, než předchozí příklad (nejen každý tón, ale také každý hlas téhož tónu má svůj magnet). Magnetů je tedy zjednodušeně tolik, kolik je píšťal (neplatí pro smíšené hlasy, tam je jeden magnet pro celý sbor).

Elektrické ventily v rejstříkové vzdušnici. Systém uzavíraný zespodu. Nákres: Katalog Laukhuff.   Elektrické ventily v rejstříkové vzdušnici. Systém uzavíraný zboku. Nákres: Katalog Laukhuff.
Kromě výše popsaného uspořádání (nákres v řezu vlevo) je možné ještě obdobné řešení s bočně uzavírajícími elektromagnetickými ventily (pravý nákres). Rozmístění a konstrukce ventilů jsou mírně odlišné, princip funkce je ale stejný.

Elektrická traktura je charakteristická nulovým zpožděním odezvy na podnět, vysokou rychlostí a precizní repeticí. Umožňuje použít i velmi vzdálený hrací stůl bez zhoršení funkce přenosu impulsu a bez nutnosti použití dalších mezirelé. Především u rejstříkových vzdušnic, kdy je zapotřebí velký počet magnetů (a tomu odpovídající výkonnější napájecí zdroj) je ale finančně náročnější, než ostatní typy traktur. Pro její nepříliš dobré hudební a umělecké vlastnosti (chybějící druckpunkt a sepjetí hráče s nástrojem, nemožnost ovlivnění způsobu otevření ventilu ve vzdušnici způsobem stisku klávesy atd.) se od ní současné varhanářství částečně odvrací a primárně buduje mechanické a pneumatické nástroje (či smíšené, kde ji ale najdeme spíše až u druhého hracího stolu). Elektrickou trakturu u nově budovaných nástrojů tak volíme jen tam, kde by jiné řešení nebylo možné (vzdálený hrací stůl).

 

Na souvisejících stránkách jsou popsány nejčastěji používané komponenty elektrické traktury, rejstříková traktura a elektrické spojky.

 


Poznámka: Tato stránka je součástí Anatomie varhan ®, © Ing. Petr Bernat. Animace © Konrad Zacharski a Ing. Petr Bernat.