Smíšené hlasy

Smíšené hlasy jsou na rozdíl od základních a vedlejších hlasů tvořeny více než jednou řadou píšťal. Každou řadu označujeme jako sbor (chór), smíšené hlasy jsou tedy vícesborové (chórové – vícenásobné). Z hlediska charakteru zvuku a možného využití je můžeme rozdělit do několika skupin:

  • Dvojité a výchvěvné hlasy
  • Zvukové imitátory (tzv. ženské mixtury)
  • Plénotvorné mixtury (tzv. mužské mixtury)

Z hlediska konstrukce pak smíšené hlasy dělíme na

  • Samostatné – vystavěné (všechny sbory – píšťalové řady patří jen jednomu rejstříku)
  • Kombinované – smíšený hlas vznikne teprve kombinací z píšťalových řad jiných rejstříků.

Dvojité hlasy

Dvojité hlasy používají, jak vyplývá z názvu, pro vytvoření příslušného zvuku dvě píšťaly na každém tónu daného rejstříku. Tyto píšťaly mohou být naladěny stejně (pak slouží pouze k zesílení zvuku) nebo je jedna řada naladěna záměrně (mírně!) odlišně od druhé řady, čímž vnikne tzv. výchvěvný hlas. Díky rozladění jedné řady se ve výsledném zvuku objeví zázněje – rázy (podrobnější popis jejich vzniku najdete v kapitole o akustice) a výsledný zvuk se jakoby mírně chvěje (zvukově přibližně obdoba tremola). Píšťaly se ladí nejčastěji na tzv. horní výchvěv (rozladěná řada je naladěna mírně výše nad normální tón druhé řady a ostatních rejstříků). V tomto případě je možné použití výchvěvného hlasu i v kombinaci s ostatními rejstříky. Při naladění na dolní výchvěv se rejstřík hůře pojí s ostatními hlasy a hodí se spíše k sólovému použití.

Nejznámějším výchvěvným hlasem je „selesta“ – Vox coelestis 8’ + 8’. Už z jeho označení je patrné, že je tvořen dvojicí píšťalových řad v základní poloze (8’ + 8’). Je možné kombinovat i řady v různých polohách, např. 8’ + 4’ (Vox Angelika). Obecně v označení výchvěvných hlasů najdeme zdůraznění chvění (Chvění houslové, violové, flétnové, principálové atd.) či zvukového jevu, založeného na vlnění – (Unda Maris – Mořská vlna)

Výchvěvné hlasy mohou v případě nedostatku místa začínat až v malé oktávě (jedná se spíše o sólový hlas) a mohou být konstrukčně tvořeny i jednou řadou píšťal (naladěnou na výchvěv). Efektu chvění se pak dosáhne jen odpovídající kombinací se stejně či obdobně menzurovaným rejstříkem (varhaník je musí použít současně nebo se druhý rejstřík zapne automaticky při volbě výchvěvného hlasu).


Zvukové imitátory

Druhou velkou skupinou smíšených hlasů jsou tzv. zvukové imitátory (ženské mixtury). Jsou tvořeny dvěmi a více řadami píšťal (většinou v kvintových a terciových polohách, v současné době se používají i další polohy pro zdůraznění některých harmonických), které výslednou barvou zvuku napodobují určitý (většinou dechový) nástroj nebo jazykový rejstřík pomocí retných píšťal (většinou širokých fléten). Na rozdíl od mixtur zvukové imitátory většinou nerepetují (viz dále popis repetice). Nejznámějším imitátorem je Kornet. Staví se třířadý až pětiřadý (nejvyšší řada je v terciové poloze). Začíná většinou až v sólové části klaviatury (od poloviny malé oktávy, někdy až od c1, pokud je stavěn v celém rozsahu klaviatury, pak v basu nemá plný počet řad, horní řady se připojují až později). Jeho konstrukční zvláštností je i umístění v nástroji, zpravidla se staví na vyvýšené píšťalnice nad ostatní hlasy, jeho zvuk tak lépe vynikne (kornet je typicky sólový rejstřík):

Píšťaly Kornetu na vyvýšených píšťalnicích. Opava, sv. Duch, Foto: BRT

Jednotlivé sbory jsou u třířadého provedení v polohách 22/3' + 2' + 13/5', u pětiřadého jsou přidány ještě polohy 8' + 4'. V menších varhanách je Kornet často tvořen kombinací jiných rejstříků (nejvyšší poloha 8’ Flétnou trubicovou či Krytem, řada 4’ Principálem, 22/3' kvintová řada cylindickou, polokrytou nebo kónickou Flétnou či Krytem, řada 2’ opět Principálem a 13/5' terciová řada je buď samostatná nebo z cylindické či kónické flétny, obecně tedy kombinací flétnových a principálových hlasů v příslušné poloze). Možnými obměnami Kornetu jsou Septimový a Nonový kornet a Kornetová mixtura, Píšťala šelestivá, Kvinta šustivá, Seskvialtera a Tercián (další podrobnosti např. v encyklopedii varhanních hlasů).

Označení rejstříku odpovídá zvyklostem při označovaní smíšených hlasů – např. Kornet 8’ – 5x (nejnižší řada je v základní poloze a rejstřík je pětiřadý).


Mixtury

Mixtury jsou plénotvorné smíšené hlasy, které tvoří zvukovou korunu – stříbřitý lesk varhanního zvuku v horních polohách. Tvoří pomyslnou špici zvukové pyramidy. Na rozdíl od předchozích zvukových imitátorů, tvořených většinou široce menzurovanými flétnami, jsou mužské mixtury tvořeny píšťalami principálů. Jejich zvuková barva je spíše neutrální (jsou složeny z kvint a oktáv ve vysokých polohách) a zesilují zvuk dodáním množství harmonických. Mixtury prakticky vždy repetují (popis repetic je níže). Mixtury jsou značeny polohou nejnižší řady, značení může být doplněno počtem píšťalových řad (pokud počet řad není stejný v celém rozsahu klaviatury, značí se rozpětím počtu, např 3 – 6x). Obrázek ukazuje Mixturu (pro zjednodušení zatím bez repetice):

Poznámka: Na tomto a následujících obrázcích jsou píšťaly znázorněny zjednodušeně (menzury) a je jich pro přehlednost obrázku menší počet, ve skutečnosti má řada tolik píšťal, kolik je kláves.

Čtyřřadá mixtura v poloze 2 2/3'

Má-li mixtura větší počet řad (sborů) než 4, bývají některé sbory (zpravidla kvintové) ze zvukových důvodů zdvojeny (mixtura obsahuje dvě řady ve stejné poloze se stejnou velikostí píšťal). Tím se podpoří příslušná poloha a dosáhne se většího lesku zvuku, na případně větší sílu hlasu má zdvojení jen malý vliv.

Mixtury, které jsou složeny pouze z oktávových a kvintových řad se nazývají kvintové. Přidáním terciové řady vznikne terciová mixtura, ve velkých varhanách se používá i septimový či nónový sbor. Zařazením tercií, septim a nón do mixtury se oslabuje její ostrost a lesk, získávají se sice nové zvukové barvy ale snižuje se celková síla pléna. Použití těchto sborů má proto své opodstatnění až ve velkých varhanách s dostatečně vybudovanými zvukovými pyramidami.

Píšťalky mixtury ve varhanách. Opava, sv. Duch. Foto: BRTMixtura se buduje ve varhanách zpravidla jedna, je-li jich více, označují se jako Mixtura major (velká) a Mixtura minor (malá). Zvukově nad Mixturou stojí další smíšený hlas – Akuta. Je složena z menšího počtu kvintových a oktávových řad, jejichž poloha je volena nad mixturovými sbory. Akuta (něm. Scharf – ostrý) má velmi pronikavý a ostrý zvuk a používá se téměř výhradně k projasnění pléna.

Dalším velmi vysokým smíšeným hlasem je Cimbál s jasným a zvonivým zvukem. Historicky patří sice mezi zvukové imitátory, dnes je však počítán mezi mixtury (v dispozici některých menších varhan dokonce může Mixturu zastupovat). Většinou je třířadý a vzhledem k vysoké poloze nejnižší řady (běžně 1/3’) často repetuje (i dvakrát v každé oktávě). Stejně jako Mixtury se staví kvintový, terciový a oktávový (někdy se zdvojenými řadami).

 


Repetice smíšených hlasů

Charakteristickou vlastností smíšených hlasů je repetice – přerušení chromatického postupu řady píšťal a tónový skok zpět o určitý interval. Repetice vrací tónový sled zpravidla o kvintu níže (taková repetice se nazývá „milá“) nebo o oktávu níže (pak se nazývá „divoká“). V praxi se píšťalová řada v repetičním bodě ukončí a místo ní se přidá řada o kvintu či oktávu vyšší, než byla dosud nejvyšší řada. To se opakuje v každém následujícm bodě.

Důvody k použití repetice jsou dva – výrobní a zvukový.

  • Výrobní omezení vyplývá z technologické hranice výroby píšťal. Za nejmenší se z tohoto pohledu považuje píšťala o délce 1/16’ (cca 2cm) – tón c6 s frekvencí cca 8kHz. Použití menších píšťal není vyloučeno, je však velmi obtížné je naintonovat a naladit.
  • Zvukové omezení souvisí rovněž s rozměry píšťaly, v blízkosti tónové hranice je vzduchový sloupeček v píšťale nestabilní, tón slábne a stává se nepříjemně pronikavým. Vysoké harmonické tóny podporované malými píšťalami při stejné vzdálenosti od základu zní ve vysokých polohách příliš ostře, frekvence základního tónu takto malých píšťal se navíc blíží sluchové hranici a jeho výška je obtížně identifikovatelná. Požadavky na úpravu menzury píšťaly z hlediska stability tónu a jeho zvuku jdou proti sobě (pro stabilnější tón je nutná větší menzura, pro menší ostrost a pronikavost naopak užší menzura, oba požadavky tak nejde splnit současně a kompromis nemusí být optimální ze všech hledisek).

Z těchto důvodů se píšťaly menší než 1/16’ ve varhanách používají jen zřídka a každá píšťalová řada (či rejstřík), která by tuto hranici překročila repetuje (téměř všechny rejstříky či píšťalové řady o stopové délce menší než 2’ se staví jako repetující).

Pro popis dispozice varhan je důležitý i popis repetic jednotlivých rejstříků. Používá se k tomu několika způsobů zápisu formou tabulek či grafů. Následující obrázek ukazuje nerepetující 2’ rejstřík:

Nerepetující řada v poloze 2'

Řada píšťal probíhá nad celou klaviaturou, jejich velikost se postupně zmenšuje od 2’ (píšťala na klávese velkého C) až po 1/16’ (píšťala na klávese c4 - pozor, jedná se o skutečnou velikost píšťal, označení řady je ale odvozeno od největší píšťaly a zůstane tedy stále 2'!). Zobrazíme-li takovouto píšťalovou řadu v repetičním grafu, dostaneme v celém rozsahu klaviatury (vodorovná osa) rovnou čáru:

Zobrazení nerepetující řady v repetičním grafu

V repetičním grafu je na svislé ose vyznačena poloha rejstříku, na vodorovné ose pak tónový rozsah klaviatury. Šikmá čára v pravém horním rohu grafu vyznačuje tónovou hranici 1/16'. Repetiční graf můžeme znázornit i jiným způsobem:

Repetiční graf v šikmém zobrazení.

Svislá osa opět zachycuje stopovou délku píšťaly, vodorovná výšku tónů na klaviatuře, zobrazení však respektuje skutečné rozměrové poměry (přibližně - píšťaly ve vyšší poloze mají menší stopovou délku, jsou tedy menší a opticky "pod" píšťalami v nízkých polohách). Píšťalová řada je zobrazena klesající čarou, která zobrazuje zmenšující se rozměr píšťal směrem k vyšším tónům, více tedy odpovídá tomu, jak vypadá příslušný rejstřík ve skutečnosti. Tento způsob zobrazení může proto být pro někoho názornější. Existuje ještě i jiná forma tohoto grafu, která místo velikosti píšťaly zobrazuje výšku tónu, čáry v něm naopak stoupají, jinak je vzhled obdobný...

Dalším možností jak popsat rejstřík je tabulkový zápis v číselné (s polohou řady v repetičních bodech či tónech cx) nebo tónové formě (se znějícími tóny v repetičních bodech či tónech cx).

Následující tabulka ukazuje zápis rejstříku ve formě tabelace polohy na tónech cx klaviatury:

Klávesa C c c1 c2 c3 c4
Poloha: 2' 2' 2' 2' 2' 2'

 

Zápis stejného rejstříku pomocí výšek znějících tónů pak vypadá takto:

Klávesa C c c1 c2 c3 c4
Zní tón: c1 c2 c3 c4 c5 c6

Následující obrázek zachycuje opět 2’ píšťalovou řadu, která na klávese c1 repetuje o kvintu dolů. Chromatická řada píšťal je na klávese malého h přerušena, vrací se o kvintu zpátky a pokračuje dále opět chromaticky, ale o kvintu níže, než by odpovídalo klávese a poloze rejstříku (repetice o kvintu se nepoužívá u samostatných rejstříků, pouze u smíšených – vícesborových hlasů, zde je zobrazena jen pro vyznačení vazby na zobrazení v grafech a tabulkách):

Repetice o kvintu dolů na c1

Vyznačíme-li takovou píšťalovou řadu v repetičních grafech, dostaneme tentokrát lomenou čáru, která u c1 přejde z polohy 2’ na polohu 2 2/3':

Repetice o kvintu na c1 v repetičním grafu.   Repetice o kvintu na c1 v šikmém zobrazení v repetičním grafu.

Tabulkový zápis této repetice respektuje v obou formách změnu polohy v repetičním bodě (v tomto příkladě je to v bodě c1 - zvýrazněném pro názornost v tabulce). Nejprve zápis pomocí polohy:
Klávesa C c c1 c2 c3 c4
Poloha: 2' 2' 2 2/3' 2 2/3' 2 2/3' 2 2/3'
Pro lepší přehlednost se repetice i v tabulce naznačuje "posunem" řady (v tabulce řádku), tímto způsobem upravená tabulka pak vypadá takto:
Klávesa C c c1 c2 c3 c4
Poloha: 2' 2'  
2 2/3' 2 2/3' 2 2/3' 2 2/3'

 

A obdobně pomocí výšek znějících tónů:

Klávesa C c c1 c2 c3 c4
Zní tón: c1 c2 g2 g3 g4 g5
I v této tabulce lze zvýraznit repetiční skok výšky tónu přeskokem do dalšího řádku:
Klávesa C c c1 c2 c3 c4
Zní tón: c1 c2  
g2 g3 g4 g5

Na stejném principu můžeme zobrazit i repetici o celou oktávu dolů, nejprve opět v zobrazení píšťal a následně v repetičních grafech a tabulkách:

Repetice o oktávu dolů na c1

Repetice o oktávu na c1 - zobrazení v pravoúhlém grafu.   Repetice o oktávu na c1, zobrazení v šikmém grafu
Popis pomocí polohy řady:
Klávesa C c c1 c2 c3 c4
Poloha: 2' 2' 4' 4' 4' 4'
Stejný zápis s odsazením řádku v repetičním bodě:
Klávesa C c c1 c2 c3 c4
Poloha: 2' 2'  
4' 4' 4' 4'

Popis pomocí výšek znějících tónů:

Klávesa C c c1 c2 c3 c4
Zní tón: c1 c2 c2 c3 c4 c5
A stejný zápis pomocí výšek tónů s odsazením řádku v repetičním bodě:
Klávesa C c c1 c2 c3 c4
Zní tón: c1 c2  
c2 c3 c4 c5
 
= 2' sbor
= 4' sbor

Výše uvedené zobrazení repetice se nevyužívá pro samostatné řady (jak je uvedeno jen pro názornost v předchozích třech příkladech) ale pro vícesborové rejstříky. Při znalosti výše uvedených závislostí tak můžeme snadno "dešifrovat" popis složeného hlasu ve varhanách. Následující obrázky zachycují popis repetice Mixtury 11/33-4x pomocí repetičních grafů:
Repetiční graf Mixtury 3-4x   Repetiční graf Mixtury 3-4x šikmý
"Přečteme-li" tyto grafy zjistíme, že popisují rejstřík, který začíná jako třířadý. Poloha nejhlouběji laděné řady je 11/3' - z toho vyplývá i označení rejstříku. Čtvrtá řada nezačíná od začátku klaviatury, ale až od tónu malého c (píšťaly velké oktávy ve čtvrté řadě chybí). Rejstřík poprvé repetuje na tónu c1, kde všechny řady přejdou o kvintu dolů. Stejná repetice - o kvintu dolů je i na tónu c3. Nejmenší řada by však i po této repetici překročila tónovou hranici, proto repetuje ještě jednou a to na tónu fis3 . Repetuje sama, ostatní řady už nerepetují, díky tomu se dostane na stejnou polohu (2') jako druhá nejvyšší řada, ta je tedy v tomto rozsahu zdvojená (jinak řečeno píšťaly první a druhé řady mají v tomto rozsahu stejnou velikost). Převedeme-li výše uvedené grafy a slovní popis do zobrazení pomocí píšťal, dostaneme zhruba tento obrázek:

Píšťaly rejstříku Mixtura 3-4x 1 1/3'

Je vidět trojnásobná repetice první (nejmenší) řady píšťal, ostatní řady repetují jen dvakrát, největší (čtvrtá) řada začíná později a chybí jí tak největší píšťaly.

Zbývá ještě doplnit zápis těchto rejstříků pomocí tabulek. V nich se samozřejmě objeví všechny uvedené skutečnosti (pozdější nástup čtvrté řady, repetice i zdvojení druhé řady nakonci). Repetiční body jsou opět pro názornost zvýrazněny jinou barvou:

Klávesa C c c1 c2 c3 fis3 c4
Poloha: 2/3' 2/3' 1' 1' 1 1/3' 2' 2'
1' 1' 1 1/3' 1 1/3' 2' 2' 2'
1 1/3' 1 1/3' 2' 2' 2 2/3' 2 2/3' 2 2/3'
  2' 2 2/3' 2 2/3' 4' 4' 4'

V praxi se často můžeme setkat se zjednodušeným zápisem této tabulky (jen krajní a repetiční body:

Klávesa C c c1 c2 c3 fis3 c4
Poloha: 2/3'   1'   1 1/3' 2' 2'
1'   1 1/3'   2'   2'
1 1/3'   2'   2 2/3'   2 2/3'
  2' 2 2/3'   4'   4'
Tabulku opět můžeme zapsat tak, že řádky v místě repetice odsadíme, získáme, tak přehlednější zápis:
Klávesa C c c1 c2 c3 fis3 c4
Poloha: 2/3' 2/3'          
1' 1' 1' 1'      
1 1/3' 1 1/3' 1 1/3' 1 1/3' 1 1/3'    
  2' 2' 2' 2' 2'+2' 2'+2'
    2 2/3' 2 2/3' 2 2/3' 2 2/3' 2 2/3'
        4' 4' 4'

Pokud by některá z poloh "procházela" celou tabulkou (tady by to byla poloha 2' v případě, že by začínala už od začátku klaviatury), nazývala by se "průběžnou". Z hlediska vnímání výšky tónu smíšeného hlasu by měl každý repetující rejstřík mít průběžnou řadu.

Tabulkový popis pomocí znějících tónů pak bude vypadat následovně (už přímo odsazená forma):

Klávesa C c c1 c2 c3 fis3 c4
Zní tón: g2 g3          
c2 c3 c4 c5      
g1 g2 g3 g4 g5    
  c2 c3 c4 c5 fis5+fis5 c6+c6
    g2 g3 g4 d5 g5
        c4 fis5 c5
 
= 2/3' sbor
= 1' sbor
= 1 1/3' sbor
= 2' sbor
= 2 2/3'  sbor 
= 4' sbor

 

Jak je patrné z uvedených příkladů, všechny způsoby zápisu repetice jsou si navzájem rovnocenné a lze je mezi sebou snadno převádět. V některé varhanní literatuře můžete narazit ještě na další způsoby zápisu, pravděpodobně se však bude velmi podobný některému z uvedených a bude se lišit jen v detailech, princip zůstane stejný.

Je-li ve varhanách více smíšených rejstříků, neměly by se jejich repetiční body překrývat, jen tak bude zajištěno oslabení zvukového rozdílu v okamžiku tónového skoku a průběh repetic nebude ve výsledném zvuku příliš nápadný. Repetuje-li jedna mixtura mezi tóny h-c1, další by měla repetovat např. až mezi d1-dis1, případná další mezi f1-fis1 atd.

 


V dalších kapitolách je rozebráno označování hlavních a pomocných hlasů. S problematikou souvisí rovněž úvod do akustiky, princip vzniku zvuku v píšťalách retných a jazýčkových, stavba píšťal, menzury, intonace a ladění.

 


Poznámka: Tato stránka je součástí Anatomie varhan ®, © Ing. Petr Bernat. Animace © Ing. Petr Bernat.